+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CST

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CST
Usługobiorcy serwisu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego CST.
Spis treści
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1
II. DEFINICJE 2
III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU CST 4
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 4
V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 5
VI. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 7
VII. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY 7
VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 7
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU CST 8
IX. ZWROTY ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 8
X. DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z SERWISU CST 9
XI. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 10
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CST dotyczy usług elektronicznych dostępnych pod adresami: http://www.cstcoaching.pl oraz https://kursy.cstcoaching.pl https://superwizjacoacha.edu.pl, https://kobietawrozwoju.com.pl, za prowadzonego przez Właściciela Serwisu CST.
2. Zasady korzystania z Serwis CST oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
3. Regulamin ma zastosowanie w oparciu o Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827, opracowanie z 15.04.2020. na podstawie Dz. U. z 2020r poz. 287. oraz Ustawia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Informacje o Produktach podane na stronach Serwis CST, opisy samego produktu jak i parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Produkty oferowane w Serwis CST są nowe oraz wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, stanowią własność Właściciela Serwisu CST lub Właściciel Serwisu CST ma prawo do ich odsprzedaży.
6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. dane teleadresowe i identyfikujące Serwis CST
b. warunki i zasady składania w ramach Serwisu CST Zamówień,
c. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty,
d. procedurę reklamacyjną,
e. politykę ochrony danych osobowych,
f. ograniczenia realizacji zamówienia,
g. dostępne formy płatności,
h. treść gwarancji i usług posprzedażowych,
i. procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
j. kodeks dobrych praktyk.
7. Warunkiem korzystania ze Serwis CST, złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. Właściciel Serwis CST nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwis CST. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie ze strony, zapisanie na nośniku, wydrukowanie.
9. Klienci, Uczestnicy usług rozwojowych Serwisu CST, oświadczają, iż rozumieją, że uczestnictwo i korzystanie z Produktów nie zastępuje psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny i rozwojowy.

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Administrator – pełniący rolę przedsiębiorcy, będącego właścicielem Serwisu Internetowego CST.
2. Dzień Roboczy – to jeden dzień między poniedziałkiem a piątkiem.
3. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności natomiast reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu.
4. Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która jest płatnikiem, konsument składający Zamówienie w ramach Serwisu CST.
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
6. Konsument – Art. 22(1). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny opracowanie Dz.U.z2019r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875.
7. Platforma e-Learningowa – zamknięta platforma edukacyjna Akademia Rozwoju CST
8. Produkt – towary i usługi. Towary rozumiane jako rzeczy ruchome prezentowane w ramach Serwisu CST, przeznaczone do sprzedaży: książki drukowane, ebooki, pliki PDF, inne. Usługa rozumiana jako usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, mentorskie, superwizyjne, doradztwa dietetycznego, realizowane przez CST w ramach w/w programów i procesów oraz kursy online.
9. Regulamin Serwisu CST – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”. Ilekroć zostanie użyte wyrażenie Regulamin, będzie odnosiło się do Regulaminu Serwisu Internetowego CST.
10. Serwis Internetowy CST: serwis internetowy dostępny pod adresem:
https://www.cstcoaching.pl, https://kursy.cstcoaching.pl, https://superwizjacoacha.edu.pl, https://kobietawrozwoju.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów. Ilekroć zostanie użyte wyrażenie Serwis CST będzie odnosiło się do Serwisu Internetowego CST.
11. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w niematerialny sposób które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczane Klientowi za pośrednictwem platformy e-Learningowej, pobrane lub przesłane za pośrednictwem poczty mailowej, jako niesklasyfikowane ani jako towar konsumpcyjny, ani jako usługa, np. kursy online rozumiane jako Usługa Elektroniczna, książki, broszury i inne w formie cyfrowej i inne publikacje elektroniczne.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Właścicielem Serwis CST a Klientem w trybie zawierania umów na odległość.
13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną. Usługę Elektroniczną określa Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
Art. 7: Ustęp 1. Do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. 2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności: a) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami; stan prawny 01.01.2020. za http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,11,11,1637,,20200101,rozporzadzenie-wykonawcze-rady-ue-nr-2822011-z-dnia-15032011.html, https://www.podatki.gov.pl/vat/akty-prawne/dyrektywa-2006-112-we/akty-wykonawcze/, 25.01.2021.
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827, tekst ujednolicony.) aktualizacja z dnia 15.04.2020.
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), aktualizacja z dnia 13.03.2020. – „świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne”
16. Użytkownik – utworzony profil Klienta na platformie edukacyjnej.
17. Właściciel Serwisu Internetowego CST – CST Coaching Anita Orzechowska podmiot zarejestrowany przez CEiDG, z siedzibą oraz adresem do doręczeń w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Młynarska 4, 85-376 Bydgoszcz, NIP: 554-104-19-41, REGON: 092486212, adres mail: kontakt@cstcoaching.pl, telefon 691213623.
18. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Serwis CST określonych Produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwis CST Umowy Sprzedaży tych Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU CST
1. Korzystanie ze Serwisu CST możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. MAC, Linux lub Windows,
b. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a. powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
c. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
d. Klient może składać zamówienia na poszczególne Produkty pod warunkiem posiadania rozwiązań technologicznych spełniających następujące wymagania techniczne:
e. dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., epub., mobi, inne.
f. dla Usługi dostępu do Treść Cyfrowych, np. kursy online – sprzęt elektroniczny, np. komputer PC, laptop, tablet lub smartfon oraz przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W podmiocie o nazwie CST COACHING ANITA ORZECHOWSKA, działającego pod adresem: ul. Młynarska 4; 85-376 Bydgoszcz, NIP: 554-104-19-41, będącego Właścicielem Serwisu CST została utworzona oraz wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest CST Coaching Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarska 4 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-376. Wyznaczonym do kontaktu ws przetwarzania danych osobowych przedstawicielem Administratora jest Pani Anita Orzechowska, dostępna pod adresem mail: ado@cstcaoching.pl.
3. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, zwana dalej Polityką, została sporządzona w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej Rozporządzenie UE) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Uzupełnieniem i dopełnieniem niniejszej Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, stanowiąca zał. nr 1, ustanawiająca sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
5. Dane Osobowe można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do swojego indywidualnego Konta Serwisu CST lub poprzez kontakt z Właścicielem Serwisu CST pod adresem mail: ado@cstcoaching.pl.
6. Właściciel Serwisu CST, jako administrator danych osobowych zgodnie z Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych podejmuje wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne ochronie danych, odpowiednio do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu CST.
7. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu CST zawiera Polityka Prywatności oraz Plików Cookies CST Coaching znajdująca się na stronie Serwisu CST.

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. W celu złożenia Zamówienia na Produkty za pośrednictwem Serwisu CST należy wejść na stronę https://www.cstcoaching.pl, https://kursy.cstcoaching.pl, https://superwizjacoacha.edu.pl, https://kobietawrozwoju.com.pl, za a następnie dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu CST.
2. Klient dokonuje wyboru Produktów zaznaczając informację o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityką Danych Osobowych, wybierając metodę płatności oraz naciśnięciu przycisku Kupuję i płacę bezpośrednio z formularza dotyczącego danego produktu lub wybierając Produkt do koszyka podając jego rodzaj oraz ilość.
3. Na wszystkie zakupione Produkty wystawiana jest faktura VAT, niezależnie od tego, czy Klient dokonujący zakupu jest osobą fizyczną, czy organizacją prowadzącą działalność gospodarczą, stowarzyszeniem, fundacją, jednostką budżetową.
4. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczenie wszelkich dokumentów związanych z procesem zakupu, w tym faktura VAT, inne dokumenty związane z Produktem, w tym wzory dodatkowych umów drogą elektroniczną, na wskazany przy zakupie adres mail.
5. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych do wystawienia faktury oraz ewentualnego dostarczenia towaru:
a. imię i nazwisko – Klienta indywidualnego lub imię i nazwiska osoby składającej Zamówienie w imieniu Klienta,
b. nazwa organizacji lub imię i nazwisko w przypadku Klienta indywidualnego,
c. adres siedziby organizacji lub adres zamieszkania Klienta indywidualnego, tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowy, kraj,
d. numeru telefonu,
e. adresu e-mail,
f. numer NIP w przypadku organizacji,
6. Konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Zapoznałam/em się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz Plików Cookies i akceptuję ich postanowienia”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jako zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
7. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza Zamówienie z obowiązkiem zapłaty, ma świadomość, iż zawarcie Umowy Sprzedaży związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu CST zapłaty.
9. Po wprowadzeniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
10. Podsumowanie Zamówienia zawierać może w szczególności następujące informacje:
a. przedmiot Umowy Sprzedaży,
b. jednostkową i łączną cenę za zamówione Produktu,
c. koszt dostawy, jeżeli występuje,
d. wybraną metodę płatności,
e. możliwy termin dostawy Towaru,
f. długość czasu dostępu do Usługi będącej Treścią Cyfrową.
11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia, akceptacja poprzez naciśnięcie przez Klienta na ekranie urządzenia elektronicznego przycisku Zamawiam i płacę, jako potwierdzam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty, stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Serwisu CST Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
12. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
14. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Produkty, Klient może dokonać rejestracji w Serwisie CST, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu, jako adres e-mail Klienta oraz ustalonego przez niego hasła, zwane dalej Użytkownikiem. Rejestracja w Serwisie CST nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
15. Założenie konta Użytkownika możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Serwisie CST, oznaczonych jako wymagane.
16. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 13 powyżej.
17. Klient, który dokonał rejestracji w Serwisie CST, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem Użytkownika. W ramach konta Użytkownika, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać a także zarządzać danymi swojego Konta oraz zmieniać swoje hasło.
18. Klient zobowiązany jest nieudostępniania swojego hasła do Konta osobom trzecim.
19. Właściciel Serwisu CST może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji na Platformie e-Learningowej lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Serwisu CST w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, bądź korzysta ze Serwisu CST w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Serwisu CST lub udostępniania Produkty osobom trzecim.
20. Realizacja Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Serwisu CST. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.
VI. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Serwisu CST są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
2. Właściciel Serwisu CST zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu CST, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług lub Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu CST; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Produktu lub dostęp do Treści cyfrowych nastąpi po otrzymaniu przelewu;
b. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu CST za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Produktu lub dostęp do Treści cyfrowych nastąpi po otrzymaniu przelewu.
4. Dokonując zapłaty za Produkty Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
5. Do każdego Zamówienia płatnego wystawiana jest faktura VAT w wersji elektronicznej przesyłana Klientowi za pomocą e-mail.
VII. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującymi tam terminami realizacji.
2. Towar będący w formie elektronicznej dostarczony zostanie za pomocą e-mail, np. pdf najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
3. Usługi online świadczone za pomocą komunikatorów są świadczone po uprzednim umówienia terminu realizacji Usługi z klientem. Za dostęp do komunikatorów nie jest pobierana opłata.
4. Kursy online dostarczane są do 3 dni roboczych za pośrednictwem Platformy e-learning. Wyjątek stanowią przedsprzedaże. Wówczas termin dostępu podany jest w momencie zakupu dostępu do Platformy e-learningowej
5. Koszty dostawy Towaru podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie CST są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
2. Właściciel Serwisie CST odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Serwisu CST na adres e-mail kontakt@cstcoaching.pl.
4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
5. Serwis CST zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej dostarczenia Serwisowi CST.
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU CST
1. Właściciel Serwisu CST podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy e-learning i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
2. Klient może poinformować Właściciela Serwisu CST o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu platformy e-Learningowej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail kursy@cstcoaching.pl
3. W przesłanej wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu CST.
4. Właściciel Serwisu CST zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 słownie trzydziestu dni od dnia jej wpłynięcia.
5. Właściciel Serwisu CST nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Serwisu CST, w tym czynnikami zależnymi od osób trzecich, siły wyższej lub samego Użytkownika.

IX. ZWROTY ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 słownie czternastu dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 słownie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Serwisu CST, tj.: CST Coaching Anita Orzechowska, ul. Młynarska 4, 85-376 Bydgoszcz lub za pomocą adresu e-mail kontakt@cstcoaching.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 Ustawa o prawach konsumenta: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf
2. Klient nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, kiedy:
a. Usługa została rozpoczęta za zgodą Klienta, przed upływem 14 dniowego terminu o którym mowa w ust. 1. powyżej.
b. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c. przedmiotem sprzedaży są dzienniki, periodyki lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
d. przedmiotem sprzedaży są dostarczone Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w tym Usługa Elektroniczna,
e. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Serwisu CST niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również dzięki zastosowaniu poczty elektronicznej.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić wzajemnie świadczenia z tytułu niezawartej umowy.
5. Właściciel Serwisu CST dokona zwrotu wartości Zamówionego Towaru niezwłocznie, po otrzymaniu Towaru w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, nie później jednak niż w terminie 14 słownie: czternastu dni od otrzymania zwróconego Towaru. W przypadku zwrotu wartości Zamówienia za nierozpoczętą Usługę z wyjątkiem pobranych Treści cyfrowych, zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 słownie: czternastu dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. W przypadku zwracanego Towaru, należy go przesłać pod adres: CST Coaching Anita Orzechowska, ul. Młynarska 4, 85-376 Bydgoszcz.
6. Towar, który podlega zwrotowi w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży lub w związku z Reklamacją, powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie. W przypadku zwrotu w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży koszty dostawy i opakowania pokrywa Klient. W przypadku Reklamacji koszty opakowania i dostawy pokrywa Właściciel Serwisu CST.
7. Właściciel Serwisu CST ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
X. DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z SERWISU CST
1. W przypadku Usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu CST, możliwe są zmiany dotyczące terminu ich realizacji, po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody obu stron, dotyczy zakupionych usług doradczych (w tym, m.in.: coaching, doradztwo, mentoring, superwizja, dietetyka) wymagających bezpośredniego kontaktu prowadzącego z Klientem.
2. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może pobierać, zapisywać, drukować, dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy e-Learningowej wyłącznie do użytku własnego, bez prawa do ich dalszego dystrybuowania lub rozpowszechniania.
3. Użytkownik Serwisu CST nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
4. Serwis CST posiada autorskie prawa majątkowe lub posiada zgodę od autorów do odsprzedawania wszelkich materiałów filmowych, ćwiczeniowych, pdf, ebook, i innych. Jeżeli Użytkownik będzie chciał wykorzystać udostępnione na platformie e-Learning materiału, może to nastąpić wyłącznie za zgodą Serwisu CST. W innym przypadku Serwis CST lub/i właściciele praw mogą dochodzić odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne będące wynikiem tego naruszenia.
5. Serwis CST zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści, modyfikowania zawartości kursów, ebook, innych materiałów dostępnych na platformie E-learningowej, w ramach doskonalenia Produktów.
6. Instytucja szkoleniowa CST Coaching Anita Orzechowska posiada certyfikat jakości SUS 2.0 Standard Usług Szkoleniowo – Doradczych, co jest gwarancją dostarczenia Produktów najwyższej jakości. Standardy usług określa Polityka Standaryzacji Jakości Usług dostępna na stronie https://www.cstcoaching.pl/oferujemy/ do pobrania.
7. Przy skorzystaniu przez Klienta z Produktu, który obejmuje Usługę indywidualnych sesji coachingowych obowiązuje dodatkowo zawierany kontrakt ustnie lub pisemnie dotyczący szczególnych zasad współpracy ustalany między Klientem a prowadzącym Usługę.
8. Korzystając z Serwisu CST, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z Serwisu CST zgodnie z Regulaminem,
b. niestosowania treści obraźliwych lub wulgarnych, jak i nawołujących do przemocy,
c. niestosowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
d. nienaruszania dobór osobistych i innych praw osób trzecich,
e. korzystania z Serwisu CST zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zakłócając jego funkcjonowania, nie będąc uciążliwym dla innych Klientów Serwisu CST,
f. nieprzesyłania do innych Użytkowników Serwisu CST niezamówionej informacji handlowej.
g. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach Serwisu CST wyłącznie dla swojego osobistego użytku.

XI. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
1. Dostawy Towaru realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie kraju Rzeczpospolita Polska zgodnie z obowiązującym cennikiem w dniu zakupu, obliczany na podstawie kalkulatora Paczka pocztowa, dostępny na stronie: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html
2. Na dzień 01.01.2021. wysyłka do 1 kg wynosi 13,00pln.
3. Wysyłka Towarów prowadzona jest wyłącznie na terenie kraju Rzeczypospolita Polska.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis CST zastrzega prawo zmiany Regulaminu w celu dostosowania do obowiązującego stanu prawnego. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu CST. Użytkownika obowiązuje Regulamin, który został przez niego zaakceptowany w momencie realizacji Zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia oraz w okresie posprzedażowym.
2. O zmianach Regulaminu Serwis CST powiadomi Użytkowników poprzez wysłanie informacji mailowej, a potencjalnych klientów za pośrednictwem publikacji aktualnej wersji Regulaminu na łamach stron Serwisu CST.
3. Umowa Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu CST odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
4. W przypadku ewentualnych niezgodności Regulaminu, którejś z jego części z obowiązującym prawem, do części spornej mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
5. Serwis CST dokłada wszelkiej staranności, aby utrzymać wysokie standardy prowadzonej działalności, w przypadku pojawienia się sporu między Klientem a Serwisem CST, w pierwszej kolejności Serwis CST wystąpi o polubowne załatwienie sprawy na drodze negocjacji. Jeżeli dana sprawa nie będzie możliwa do rozwiązania korzystnie dla którejkolwiek ze stron, rozstrzygnięciem jej zajmie się właściwy sąd powszechny.
6. Rozstrzyganie sporów na drodze sądowej:
a. dla sporu wynikłego pomiędzy Serwisem CST a Klientem będącym Konsumentem – Regulamin pkt. II. Ust. mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeksu postępowania cywilnego,
b. dla sporu wynikłego pomiędzy Serwisem CST a Klientem nie będącym Konsumentem maja zastosowanie czynności właściwego sądu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu CST,
7. Klienci będący Konsumentami mają prawo do skorzystania z Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001823, m.in.: bezpłatnej konsultacji z rzecznikiem praw konsumenta czy zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. CST Coaching Anita Orzechowska.
Wersja 1.0: 04.06.2020.
Aktualizacja Wersja 2.0 01.01.2021.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]